Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dấu thị thực
  thị thực nhập cảnh (quá cảnh, xuất cảnh)
  Động từ
  (visaed /'vi:zəd/)
  đóng dấu thị thực cho

  * Các từ tương tự:
  visage, visard