Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lưới trai mũ
    tấm che nắng (ô tô)
    (sử học) tấm che mặt (ở mũ áo giáp)