Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không ngon (món ăn)
  khó chịu; không thể chấp nhận được
  his views on capital punishment are unpalatable to many
  quan điểm của ông ta về án tử hình là không thể chấp nhận được đối với nhiều người

  * Các từ tương tự:
  unpalatableness