Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpalatableness /ʌn'pælətəblnis/  

  • Danh từ
    tính không ngon