Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ theater)
  nhà hát, rạp hát
  an open-air theatre
  một rạp hát ngoài trời
  giảng đường
  (cách viết khác operating-theatre) phòng mổ (ở bệnh viện)
  the patient is on her way to [the] theatre
  bệnh nhân đang được chuyển sang phòng mổ
  a theatre sister
  nữ y tá phòng mổ
  theatre of something
  nơi xảy ra, chỗ trường
  trường xung đột nội bộ mới nhất
  (the theatre)
  nghề diễn viên kịch, sân khấu
  be destined to the theatre
  dự định vào nghề diễn viên kịch

  * Các từ tương tự:
  theatre weapons, theatre-goer, theatre-in-the-round