Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amphitheatre /'æmfiθiətə[r]/  

 • Danh từ
  (Mỹ amphitheater)
  giảng đường có bậc (ở đại học …)
  vùng bằng phẳng có đồi núi bao quanh
  (sử học)
  [khán] đài vòng