Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

teetotal /ti:'təʊtl/  

  • Tính từ
    không bao giờ uống rượu
    chống uống rượu, bài rượu

    * Các từ tương tự:
    teetotaler, teetotaler, teelotaller, teetotalism, teetotaller, teetotally