Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

teetotaler /ti:'toutlə/  

  • Danh từ
    người kiêng rượu hoàn toàn

    * Các từ tương tự:
    teetotaler, teelotaller