Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

teetotaller /ti:'toutlə/  

  • Danh từ
    người kiêng rượu hoàn toàn