Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) toàn bộ; hoàn toàn