Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stand-off /'stænd'ɔ:f/  

 • Danh từ
  sự xa cách, sự cách biệt
  tác dụng làm cân bằng
  (thể dục,thể thao) sự hoà
  Tính từ
  (như) stand-offish

  * Các từ tương tự:
  stand-off half, stand-offish, stand-offishly, stand-offishness