Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stand-offishness /stænd'ɑfi∫nis/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    thái độ xa cách lạnh lùng