Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stand-offishly /stænd'ɑfi∫li/  

  • Phó từ
    (khẩu ngữ)
    [một cách] xa cách lạnh lùng