Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stand-offish /stænd'ɑfi∫/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    có phần xa cách lạnh lùng

    * Các từ tương tự:
    stand-offishly, stand-offishness