Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kích động phản loạn
  seditious writings
  bài viết kích động phản loạn

  * Các từ tương tự:
  seditiously, seditiousness