Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seditiousness /si'diʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất nổi loạn, tính chất dấy loạn