Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seditiously /si'di∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] kích động phản loạn