Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insurrectionary /insə'rekʃnəri/  

  • Tính từ
    nổi dậy, khởi nghĩa; có tính chất nổi dậy, có tính chất khởi nghĩa
    gây ra cuộc nổi dậy, gây ra cuộc khởi nghĩa
    Danh từ
    người nổi dậy, người khởi nghĩa