Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều schemata)
    sơ đồ

    * Các từ tương tự:
    schemata, schematic, schematically, schematise, schematism, schematize