Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

schemata /'ski:mətə/  

  • Danh từ
    số nhiều của schema
    xem schema