Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khái lược; khái yếu