Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phủ phục
    sự kiệt sức