Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weariness /'wiərinis/  

  • Danh từ
    sự mệt mỏi
    sự chán ngấy