Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wretchedness /'ret∫idnis/  

  • Danh từ
    sự bất hạnh, sự cùng khổ, sự đáng thương
    sự rất tồi, sự rất xấu