Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feebleness /'fi:blnis/  

  • Danh từ
    sự yếu, sự yếu ớt