Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preparation /ˌprɛpəˈreɪʃən/