Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ neighborhood)
  [dân] hàng xóm
  she is liked by the whole neighbourhood
  chị ta được hàng xóm ưa thích
  vùng, vùng lân cận
  we live in a rather rich neighbourhood
  chúng tôi ở một vùng khá giàu
  we want to live in the neighbourhood of London
  chúng tôi muốn ở vùng lân cận Luân Đôn
  in the neighbourhood of
  khoảng chừng
  a sum in the neighbourhood of 500 dollars
  một số tiền khoảng chừng 500 đôla

  * Các từ tương tự:
  neighbourhood-finite