Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

within /wɪˈðɪn/  /wɪˈɵɪn/