Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vicinage /'visi'və:sə/  

  • Danh từ
    sự ở gần
    tình hàng xóm láng giềng, quan hệ hàng xóm láng giềng
    hàng xóm, láng giềng
    vùng lân cận