Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

approximately /ə'prɒksimətli/  

  • Phó từ
    xấp xỉ, khoảng chừng, khoảng
    it costs approximately £20, I can't remember exactly
    cái đó giá khoảng chứng 20 bảng, tôi không nhớ một cách chính xác