Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mature /məˈtuɚ/  /məˈʧuɚ/