Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judgment /ˈʤʌʤmənt/