Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuế nhập hàng, thuế nhập khẩu; thuế hải quan
  (từ lóng) trọng lượng chấp (đeo thêm vào ngựa trong một cuộc chạy đua cố chấp)
  chân vòm

  * Các từ tương tự:
  imposter, imposthume, impostor, impostrous, impostume, imposture