Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imposter /im'pɔstə/  

  • Danh từ
    kẻ lừa đảo
    kẻ mạo danh