Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impostume /im'pɔstju:m/  

  • Danh từ, (từ cổ,nghĩa cổ)
    nhọt, ung, nhọt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))