Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impostrous /im'pɔstrəs/  

  • Tính từ
    lừa đảo
    mạo danh