Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    phàm ăn, háu ăn

    * Các từ tương tự:
    gluttonously