Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tham lam và ích kỷ

    * Các từ tương tự:
    hoggishness