Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hám lợi, tham

    * Các từ tương tự:
    avariciously, avariciousness