Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

close-fisted /,kləʊs'fistid/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    bủn xỉn