Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

edacious /i'deiʃəs/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự ăn uống
    tham ăn