Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như lợn; tham ăn tục uống; bẩn tưởi

    * Các từ tương tự:
    swinishness