Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swinishness /'swainiʃnis/  

  • Danh từ
    tính tham ăn tục uống; tính bẩn tưởi