Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

esurient /i'sjuəriənt/  

  • Tính từ quya đói khát
    thèm muốn

    * Các từ tương tự:
    esuriently