Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] tự do
    [một cách] thẳng thắn
    [một cách] sẵn lòng
    [một cách] rộng rãi, [một cách] hào phóng