Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

munificently /mju:'nifisntli/  

  • Phó từ
    [một cách] hào phóng