Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voluntarily /'vɒləntərili/  /,vɒlən'terəli/

  • Phó từ
    [một cách] tự nguyện
    không phải trả tiền