Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhát gan; nhút nhát

    * Các từ tương tự:
    faint-heartedly, faint-heartedness