Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

white-livered /'wait'lipt/  

  • Tính từ
    nhát gan, nhút nhát