Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exaggeration /ig,zædʒə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự cường điệu, sự phóng đại
    lời nói cường điệu, điều phóng đại
    một câu chuyện toàn những điều phóng đại